Home | About | Service | Client | SELL | Contact Us

HUB CREATION CO.,LTD.

 

บริษัท ฮับ ครีเอชั่น จำกัด [HUB CREATION CO.,LTD.] ดำเนินกิจการ ด้านการจัดนิทรรศการ, พิพิธภัณฑ์, จัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภค (อีเวนท์), งานออกแบบ สื่อโฆษณา, สื่อสิ่งพิมพ์ ให้แก่คู่ค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน คู่ค้าที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ของบริษัท ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในสังกัด เช่น กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.), กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.), กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.), บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน), บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด(มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นต้น 

 

ฮับ ครีเอชั่น เริ่มก่อตั้งขึ้น โดย นายรังสิโรจน์ ธีระนนทมงคล และ นางสาวแพรชมพู วานิกร เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจ ด้านการจัดนิทรรศการ, พิพิธภัณฑ์, จัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภค (อีเวนท์), งานออกแบบ สื่อโฆษณา, สื่อสิ่งพิมพ์ และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550 ด้วยทุน จดทะเบียน 3 ล้านบาท โดยนายรังสิโรจน์ ธีระนนทมงคล ถือหุ้นร้อยละ 50 และ นางสาวแพรชมพู วานิกร ถือหุ้นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน

 

 

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ

 

เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต โดยมีความเชื่อว่า สักวันหนึ่งประเทศไทยของเรา จะเป็นประเทศที่ก้าวข้าม ศักยภาพด้านการออกแบบ และความซื่อสัตย์ ไปพร้อมๆกัน

 

 

ภารกิจของบริษัทฯ

 

- ให้บริการด้านการออกแบบ ผลิต และติดตั้ง อย่างครบวงจร ทั้งงานด้านนิทรรศการ, พิพิธภัณฑ์, จัดกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภค (อีเวนท์), งานออกแบบ สื่อโฆษณา, สื่อสิ่งพิมพ์ โดยใส่ใจในเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจต่อลูกค้า

- มีการบริหารธุรกิจอย่างพอเพียง มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล

- สร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงาน และให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม เพื่อจูงใจให้พนักงานเรียนรู้ และทำงานอย่างเต็มศักยภาพ และร่วมภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของบริษัทฯ

- มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะที่เป็นพลเมืองของโลกใบนี้

 

 

นโยบายของบริษัทฯ

 

ดำเนินงานในฐานะ เป็นอีกหนึ่งตัวแทนบริษัท ที่ดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา และมีความพยายามอยากให้ประเทศไทย ดึงเอาศักยภาพที่มีมากมาย มาใช้อย่างถูกต้องและถูกวิธี ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักดีถึงการดำรงรักษา และเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

 

 

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

 

บริษัท ฮับ ครีเอชั่น จำกัด ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ตระหนักในความรับผิดชอบต่อประเทศ และสังคมโลกในการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้

 

 1. บริษัทฯ จะพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลเพื่อทำให้มั่นใจว่า กิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จะเป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อลดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงานปฏิบัติ และการประเมินผล อย่างชัดเจน
3. การดำเนินงานของบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่สำคัญต่างๆ ทั้งในด้านมลภาวะจากเครื่องจักรต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ หมึกพิมพ์ คอมพ์พิวเตอร์ มลภาวะทางเสียง การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้ง การใช้สารเคมี การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า การจัดการขยะประเภทต่างๆ การนำสิ่งของมาใช้ซ้ำหรือการนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
4. รณรงค์สร้างจิตสำนึก และอบรมพนักงานในด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สังคมและองค์กรต่างๆ รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

 

 

จรรยาบรรณของบริษัทฯ

 

ดำเนินงาน หรือประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรม และจริยธรรม ตลอดจนปกป้องรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และตระหนักในคุณค่าของพนักงาน โดยยึดหลักว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญ และเป็นตัวแทนของบริษัทฯ พนักงานทุกคนจึงมีส่วนร่วม และสนับสนุนความสำเร็จของบริษัทฯ

เพื่อบรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติต่างๆเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน รวมทั้งกำหนดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไป ดังนี้

 

1. ปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าทุกคน

2. ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง โดยวางตัวเป็นกลางเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ

3. ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม

4. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ